I. Úvod
Zákonný zástupce dítěte (dále jen „rodič“) uzavřel se společností Svaz chovatelů Ranč Solný potok z.s.  (dále jen „provozovatel“) smlouvu o pobytu dítěte  (dále jen „smlouva“); storno podmínky tvoří nedílnou součást této smlouvy. K uzavření smlouvy došlo okamžikem doručení „Elektronické přihlášky “ provozovateli a zaplacením zálohové nebo plné částky za pobyt rodičem. Provozovatel si vyhrazuje právo změny storno podmínek, o změně bude informovat na svých stránkách.

II. Závazek provozovatele

Provozovatel se zavazuje poskytnout dítěti pobyt v termínu označeném na přihlášce a to za dodržení veškerých hygienických a jiných platných právních norem.
III. Závazek rodiče
Rodič se zavazuje zaplatit zálohovou cenu a doplatek pobytu dítěte v určené výši nejpozději do dne, který je závazně uveden na webových stránkách provozovatele jako poslední den zaplacení. Pokud rodič cenu pobytu v této lhůtě nezaplatí, je provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Výjimku představuje osobní  ujednání o jiném způsobu platby s provozovatelem tábora.
IV. Výpověď smlouvy ze strany rodiče
Rodič je oprávněn vypovědět smlouvu:


V. Výpověď smlouvy ze strany provozovatele

Provozovatel je oprávněn vypovědět smlouvu:

Provozovatel je oprávněn vypovědět smlouvu též ústně i prostředky komunikace na dálku (např. telefonem). V případě výpovědi smlouvy ze strany provozovatele telefonem nebo komunikačním jiným prostředkem je rodič povinen dítě z táboře neprodleně odvézt v termínu dohodnutém s hlavním vedoucím příslušného běhu tábora - zpravidla do 24 hodin.

Po zaplacení zálohy je dítě zařazeno do požadovaného turnusu LT s nárokem na rezervaci  a teprve po  zaplacení doplatku do plné ceny bude na webových stránkách rodičům potvrzeno přijetí do letního tábora.

 

Zaplacená záloha včetně doplatku je vratná po odpočtu 85O,-Kč za náklady - manipulační poplatek organizátora pouze do 30.dubna. Po tomto datu bude účtován storno poplatek v této výši:

při zrušení účasti 60 dní před 1.červencem   7O% z plné ceny poukazu bez nároku na slevy
při zrušení účasti 50 dní před 1.červencem   8O% z plné ceny poukazu bez nároku na slevy
při zrušení účasti 4O dní před 1.červencem   9O% z plné ceny poukazu bez nároku na slevy
při zrušení účasti 3O dní před 1.červencem 1OO% z plné ceny poukazu bez nároku na slevy

při vyloučení dítěte z tábora pro  krádež  či jiného konfliktního chování - 1OO% storno z ceny poukazu

V přihlášce uveďte i číslo úrazové pojistky dítěte a název pojišťovny kde bude případný úraz odškodněn. Z důvodů vyšších storno poplatků doporučujeme uzavřít i pojistku pro případ zrušení účasti na LT.

V případě kdy budete požadovat doplňkovou službu - kurz ježdění na koni, přiložte k přihlášce fotografii ( portrét ) k použití jako identifikační štítky účastníka při celo táborové hře, výletech a k vyhotovení jezdeckého průkazu. Ulehčí tak seznamování dětí. Každému účastníku doporučujeme zúčastnit se některého z víkendových pobytů uvedených v pod položkou " rodinná rekreace". Na těchto srazech budou hrány první soutěže a seznamovací hry při nichž děti získají první body, které jim mohou ulehčit vstup do celo táborové hry. Také se zde setkají již se svými budoucími kamarády a vedoucími. Děti budou do požadovaných turnusů zařazovány v pořadí takovém v jakém nám přijdou zpět jejich vyplněné přihlášky a bude uhrazena potřebná záloha. V době před táborových srazů je možná i účast rodičů. V případě jakýchkoliv změn budete ihned písemně nebo prostřednictvím našich stránek informováni. Spojení s hlavním vedoucím tábora je písemně na výše uvedené adrese, telefonem pak na čísle  739 160 287

Možnosti účasti na  táborové  přípravě   (mimo táborových srazů)


viz "Rodinná rekreace"

Informujte se o cenách a volných místech.

Cena uvedených víkendových pobytů je individuální pro každou akci dle náročnosti programu a stupně výcviku. V uvedené ceně je MTZ pro soutěže, strava a ubytování jakož i jízdní trénink na koních. Dále případné jiné náklady souvisící s pobytem. Ceny se mohou změnit v závislosti na zvyšování cen našich dodavatelů. Informujte se vždy před odjezdem u organizátorů akce.